Ana menuyu geç or Gec


Seçim Yasakları ile ilgili Madde


79.  (1)  Devlet, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, yerel kuruluşlar ve bunlara bağlı daire ve müesseseler ve ortaklıklar ile diğer kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar ve Siyasal Partiler Yasasının 10’uncu maddesi kapsamına girenler, halkoylamaları ile seçimlerde tarafsızlıklarını korumak zorundadırlar.

       (2) Yukarıdaki  (1)’inci fıkrada yazılı olanları;

(a)    Siyasal partilere veya adaylara her ne nam ile olursa olsun bağış ve yardımda bulunmaları;

(b)  Her türlü araç, gereç ve olanaklarını bir siyasal partinin veya adayın emrinde veya herhangi bir siyasal faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırmaları  yasaktır.

 

(3)               Seçim yasaklarının başladığı tarihten itibaren adaylar, herhangi bir spor kulübü, dernek, hayır kurumu ve benzeri yerlere her ne ad altında olursa olsun herhangi bir maddi katkıda bulunamazlar.

 

(4)               (1)’nci  fıkrada yazılı olanların, bir siyasal partinin veya herhangi bir adayın lehinde veya aleyhinde veya yurttaşın oyunu etkilemek amacıyla her türlü yayında bulunmaları yasaktır.  Daha önce basılmış veya yayınlanmış ve yukarıdaki fıkradaki niteliği taşıyan her türlü kitap, broşür, afiş ve bunlara benzer yayınlar da aynı kurala bağlıdır.

 

 

            (5)  Milletvekilliği seçimlerinde seçimin başlangıç gününden veya seçim gününün Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yeni Bakanlar Kurulunun göreve başlayacağı tarihe kadar; Cumhurbaşkanlığı ile Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti seçimlerinde ise seçimin başlangıç gününden başlayarak seçim gününe kadar;

 

(A) Devlet hizmetinde, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklarda ve bunlara bağlı daire, kurum ve kuruluşlarda, kamu tüzel kişilerinde, katma bütçeli veya döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüslerinde veya kamu iştiraki ile kurulan teşebbüs, müessese ve işletmelerde ve Belediyelerde memur, zorunlu hizmet personeli, işçi ve sözleşmeli de dahil olmak üzere, her ne ad altında olursa olsun atama ve her türlü terfi, barem ayarlaması ve kaza sınırları içerisinde görev yeri değiştirme hariç  nakil işlemlerinin ve bu işlemlere ilişkin her türlü sınavın yapılması durdurulur;

                                    Ancak işletmenin çalışma şekli mevsimlik işçi çalıştırmayı gerektiriyorsa, hizmetlerinin devamı açısından mevsimlik olarak alınan işçiler; eğitim alanında kadro boşalması ve seçim tarihinin başladığı güne kadar doldurulmasının ve/veya istihdamının mümkün olmaması halinde geçici ve sözleşmeli  olarak istihdam edilen öğretmenler; asistan hekimlerle imzalanacak sözleşmeler, sağlık alanında kadro boşalması ve kamu yararı bakımından gereklilik ve aciliyet olması halinde istihdam edilen kamu sağlık çalışanları, bu madde kurallarındaki yasaklara bağlı değildirler. Belediyelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin sözleşmelerinin, Belediye seçimlerinden dolayı yürürlükte olan seçim yasakları süresi içinde bitmesi halinde, sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağına Yüksek Seçim Kurulu karar verir.

          Bu madde amaçları bakımından mevsimlik işçi, seçim yasaklarının uygulandığı dönem itibarı ile o işletme tarafından hizmetlerin aksamaması için alınan ve istihdam edilen kişiyi anlatır;

(B)  İskân Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kuralları uyarınca başlanmış kaynak paketindeki kaynak dağıtımı, münferit kaynak dağıtımı, yeni kaynak paketi açılması, yeni kiralama ve yeni tahsis ile ilgili işlemlerin yapılması durdurulur;

 

 

(C)  İlgili mevzuat uyarınca yapılan alçak orman arazisi, hazine malları, hali araziler ve/veya Anayasanın 159’uncu maddesi kuralları uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına kayıtlı bulunan malların kiralama işlemleri durdurulur;

 

 

(Ç) Konut Edindirme Yasası kuralları uyarınca kırsal bölgelerdeki yeni arsa dağıtımları durdurulur.

(D)  Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası kuralları uyarınca İzin Kurulu tarafından yeni izin verilemez;

 

(E)  Akaryakıt istasyonu açma ile ilgili ön izin ve/veya izin verilmez;

 

(F)   Devlet ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarının her aşamadaki ihale işlemleri durdurulur;

          Ancak zorunlu hallerde bu işlemlerin yapılabilmesi Yüksek Seçim Kurulunun iznine bağlıdır.

 

(G) Ateşli Silahlar Yasası kuralları uyarınca verilen her türlü tabanca taşıma ve/veya tasarruf izni verilemez;

(Ğ) Yurttaşlık Yasası kuralları uyarınca her türlü yurttaşlığa kabul işlemlerinin yapılması durdurulur;

 

(H) Her ne ad altında ve her ne statüde olursa olsun ihdas edilmiş fonlardan personel istihdamı yapılamaz;

(I)     Başka herhangi bir Yasada aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, kamu kaynaklarını kredi olarak kullanan bankalar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası dahil yukarıda öngörülen süre içerisinde verdikleri kredileri en geç üç gün içerisinde Cumhuriyet Meclisinin bilgisine getirirler.

               Kamu kaynakları, bu madde amaçları bakımından Bütçeden ve/veya Devlet tarafından sağlanan ve yukarıda anılan bankalara tercihli kredi olarak ve/veya faiz  farkı olarak  kullandırmak için verilen kaynağı anlatır.

 

Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon