Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:72/1977
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 143 ve 166
Karar Konusu:SANDIK KURULU BAŞKANI TARAFINDAN YAPILAN USULSÜZLÜKTEN DOLAYI SEÇİMİN SONUCU ETKİLENMİŞSE SEÇİM VE BU SEÇİM SONUCU VERİLEN TUTANAK İPTAL EDİLİR.
Karar Özeti:

25 Eylül 1977 tarihinde Mağusa ilçesine bağlı Ardahan köyünde yer alan ihtiyar heyeti üyeliği seçimine Ulusal Birlik Partisinden Ahmet Öğüt Alioğlu, İsmail Lâçin, İsmet Ayaz ve Mehmet Öğüt ve bağımsız adaylar Ahmet Öğüt, Ahmet Kargı, Abdullah Öğüt ve İsmet Çarık katılmışlar ve neticede, geçerli sayılan 56 oydan bağımsız adayların sırası ile aldıkları 0, 4, 2 ve 2 oya karşı U.B.P. adaylarının sırası ile 54, 53, 55 ve 51 oy ile seçimi kazandıkları Mağusa ilçe seçim kurulu tarafından ilân edilmiştir.

26 Eylül 1977 tarihinde sözü edilen seçimi kaybeden bağımsız adaylar Yüksek Seçim Kuruluna olağanüstü bir itirazda bulunarak ezcümle sandık kurulu başkanının köy seçmenlerinin büyük bir kısmına, bağımsız adaylara oy vermek isteyenlerin bağımsızlar sütununa “Evet” mühürünü basmakla iradelerini belirtebileceklerini söylemekle seçmenleri yanılttığını ve bunun sonucu olarak da seçmenlerin birçoğunun Yasaya aykırı olarak bağımsızlar sütununa “Evet” mühürü bastıkları için oylarının geçersiz sayıldığını, Mağusa ilçe seçim kurulunca geçersiz sayılan bu şekildeki oy pusulalarının sayısının 66 olduğu dikkate alındığında seçim sonucunu etkilediğini ileri sürerek sözü edilen U.B.P. adaylarına verilen tutanakların ve seçimlerin iptalini ve yeniden seçim yapılmasını talep etmişlerdir.

Kurulumuz 28 Eylül 1977 tarihinde yaptığı toplantıda itirazcıların yaptıkları itirazın ve ona ilişik yemin varakasının aleyhine itiraz edilenlere tebliğ edilmesine ve esas toplantının 5 Ekim 1977 tarihinde olacağının ve diledikleri takdirde aleyhine itiraz edilenlerin savunmalarını sözlü veya yazılı yapabileceklerinin duyurulmasına karar verdi.

U.B.P. genel sekreter yardımcısından 4 Ekim 1977 tarihinde itirazcıların iddiaları hususunda bilgisizlik dermeyan eden ve sözü edilen seçimlerin Yasaya uygun bir şekilde yapıldığını içeren bir yazı alındı.

5 Ekim 1977 tarihinde yapılan toplantıda itirazcılar tarafından avukat bulunduğu halde aleyhine itiraz edilenlerden kimse bulunmadığı gibi onları temsil eden de bulunmadı. Kurulumuz gerekli bilgiyi aldıktan sonra sözü edilen seçimler ile ilgili sandığı açmış ve geçerli sayılan 69 pusulanın 66’sının itirazcıların iddia ettiği gibi bağımsızlar sütununa bir veya birden fazla “Evet” mühürünün basıldığı görülmüştür.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 101. maddesi ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde seçmenlerin birleşik oy pusulası üzerinde “Evet” mühürünü sadece siyasal parti sütununa basabileceğini öngörmektedir. Binaenaleyh itirazda ve ekli yemin varakasında iddia edildiği ve ilgili sandığın açılması ile müşahade olunanlarla da teyit edildiği üzere ilgili sandık kurulu başkanı bağımsızlar sütununa “Evet” mühürünün basılabileceği doğrultusunda seçmenlere izahat vermiştir. Sandık kurulu başkanının vermiş olduğu bu izahat ise tamamen usulsüz ve Yasa dışıdır. Bu izahata uygun olarak kullanılan oy pusulalarının sayısı ise 66 olduğuna göre Yasanın 166. maddesinin 6’ncı fıkrası anlamında ilgili seçimin sonucunu etkilediğine kuşku yoktur.

SONUÇ:

Yukarıda izahı verilen ve Ardahan sandık kurulu başkanı tarafından yapılan usulsüzlükten dolayı seçimin sonucu etkilendiğinden itiraz kabul edilerek 25 Eylül 1977 tarihinde yer alan Ardahan ihtiyar heyeti üyeliği seçiminin ve bu seçimler sonucu verilen tutanakların iptaline, kararın bir örneğinin Mağusa ilçe seçim kuruluna gönderilmesine ve taraflara bildirilmesine, 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 143(2) maddesi uyarınca Ardahan ihtiyar heyeti üyeliği seçiminin 4 Aralık 1977 tarihinde Pazar günü yapılmasına ve işbu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon