Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:188/2021
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY.Md. 79(5)(F) Kamu İhale Yasası Md. No:2 20 24(1)(B)
Karar Konusu:SEÇİM DÖNEMİNDE YAPILAMAYACAK İŞLER – DOĞRUDAN ALIM TALEBİ – DOĞRUDAN ALIMIN İHALE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı seçim yasaklarının devam ettiği bir dönemde Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak Gazimağusa Serbest Liman Bölge Müdürlüğündeki işlerin yürütülmesi için varlığı elzem olan bir araca iç ve dış lastik temin etmek üzere doğrudan alım yapmak istediğini belirterek bu konuda 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79(5)(F) bendi uyarınca Kurulun iznini talep etmiştir.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Kurul bu konuda üç ayrı karar verdi: Kurul çoğunluk kararında 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın 20.maddesinin ihale usullerini düzenlediğini bu usuller arasında doğrudan alımın yer almadığını doğrudan alımın ayrı bir yöntem olarak 20/2016 sayılı Yasa’nın 24. maddesi altında düzenlendiğini ve bir ihale yöntemi olmadığını 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79(5)(F) bendindeki düzenlemeye göre seçim yasakları süresince her türlü ihale işleminin durdurulduğunu ancak zorunlu hallerin varlığı halinde ve Kurulun devamına izin vermesi durumunda sürdürülebileceğini tüm bu değerlendirmeler ışığında Kurulun 79(5)(F) bendi kapsamındaki yetksinin yalnızca ihale kapsamında olan işlere ilişkin olduğunu doğrudan alımın ise bu kapsamda kabul edilemeyeceğini bu nedenle Ekonomi ve Enerji Bakanlığının doğrudan alım talebinin Kurulun iznine tabi olmadığını belirtti. Kurul üyesi Yargıçlardan biri Kurulun çoğunluk kararına katılmakla birlikte bu konuda ek görüşünü beyan etme gereği duydu. Yargıç 20/2016 sayılı Yasa’nın 2.maddesinin “kamu ihalesi” ifadesini tanımlayarak kapsamını belirttiğini Yasa’nın 20.maddesinin ihale usullerini düzenlediğini doğrudan alımın ayrı bir yöntem olarak 20/2016 sayılı Yasa’nın 24. maddesi altında düzenlendiğini ve bir ihale yöntemi olmadığını dolayısıyla “kamu ihalesi” kapsamına girmediğini 5/1976 sayılı Yasa’nın 79(5)(F) bendindeki düzenlemeye göre seçim yasakları süresince her türlü ihale işleminin durdurulduğunu ancak zorunlu hallerin varlığı halinde ve Kurulun devamına izin vermesi durumunda sürdürülebileceğini 20/2016 sayılı Yasa’nın 24. maddesi altında düzenlen doğrudan alım yöntemi “kamu ihalesi kapsamına” girmediğinden haliyle bir ihale işlemi de olamayacağını belirterek doğrudan alım için Kurulun iznine gerek olmadığı görüşünü beyan etti. Tek Yargıç tarafından verilen azınlık kararında ise Yargıç 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın 20.maddesinin ihale usullerini düzenlediğini bu usuller arasında doğrudan alımın yer almadığını doğrudan alımın ayrı bir yöntem olarak 20/2016 sayılı Yasa’nın 24. maddesi altında düzenlendiğini ve bir ihale yöntemi olmadığını 5/1976 sayılı Yasa’nın 79(5)(F) bendindeki düzenlemeye göre seçim yasakları süresince her türlü ihale işleminin durdurulduğunu ve ancak zorunlu hallerin varlığı halinde Kurulun devamına izin vermesi durumunda sürdürülebileceğini bu bendin 20/2016 sayılı Yasa’dan sonra yapılan bir değişiklik yasası ile yürürlüğe girdiğini dolayısıyla değişiklik yasası yapılırken yasa koyucunun 20/2016 sayılı Yasa’dan haberdar olduğunu buna rağmen 79(5)(F) bendini düzenleyen değişiklik yasası yürürlüğe girerken kamu ihale usulleri kapsamındaki ihalelerin değil genel anlamda tüm ihale işlemlerinin durmasını devam edecekse de bunun Kurul iznine bağlı olmasını düzenlediğini “ihale” sözcüğünün bilimsel içtihatlarda kamunun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin satın alınması yapım işlerinin sonuçlandırılması şeklinde ifade edildiği dikkate alındığında Ekonomi ve Enerji Bakanlığının doğrudan alım talebinin Kurulun iznine tabi bir ihale işlemi kapsamına girdiğini belirtti Kurul sonuç olarak oy çokluğuyla doğrudan alım 20/2016 sayılı Yasa’da bir ihale usulü olarak yer almadığından seçim yasakları süresince devamı için Kurul izni gerekmediğine karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon