Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:141/2021
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 79(5)(F)
Karar Konusu:SEÇİM DÖNEMİNDE YAPILAMAYACAK İŞLER – İHALE – GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞININ İHALE TALEPLERİ – İHALE İFADESİNİN KAPSAMI
Karar Özeti:

Karar Özeti: Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak seçim tarihi Resmi Gazate’de yayımlanmış olmasına rağmen sonuçlanmayıp işlemi devam eden bazı ihalelerin yapılması için izin talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Kurul bu konuda iki ayrı karar verdi: Kurul çoğunluk kararında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) yapılması için izin talep ettiği ihalenin 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın 16 (1) ve (2) fıkraları kapsamında olduğunu iddia ettiğini konu madde fıkraları incelendiğinde fıkralarda belirtilen nitelikteki işlemlerin ihalesinin 20/2016 sayılı Yasa’nın kapsamı dışında tutulduğunun görüldüğünü belirtti. Kurul çoğunluk kararında devamla 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79(5)(F) maddesinde “her aşamadaki ihale işlemlerinin” seçim takvimi içerisinde duracağının istisnaen Kurulun devamına izin verdiği ihalelerin gerçekleştirilebilceğinin düzenlendiğini 20/2016 sayılı Yasa’nın yürürlüğe giriş tarihinin tadil edilmiş ve 79(5)(F) maddesini içeren Seçim ve Halkoylaması Yasası’ndan sonra yürülüğe girmekle birlikte Resmi Gazetede yayım tarihi dikkate alındığında yasa koyucunun 79(5)(F) maddesinin düzenlerken 20/2016 sayılı Yasa’dan haberdar olduğunun açık olduğunu buna rağmen gerek 79(5)(F) ve gerekse 79.maddenin diğer herhangi bir fıkrasında ihalelere ilişkin olarak 20/2016 sayılı Yasa’ya herhangi bir atıf yapılmadığını bundan da 79(5)(F) maddesine göre durdurulacak ihale işlemlerinin 20/2016 sayılı Yasa’nın kapsamında olsun veya olmasın tüm ihale işlemlerini kapsadığını ve seçim takvimi içerisinde 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası dışında kalan ihalelerin de devamının Yüksek Seçim Kurulunun iznine tabi olduğunu belirtti. Kurul çoğunluk kararında bu değerlendirmesini müteakip GKK’nın ihalenin devamı talebini 5/1976 sayılı Yasa’nın 79(5)(F) maddesinin koşul bendinde düzenlenen zorunluluk kriteri bağlamında inceleyerek devamı talep edilen işlemin zorunluluk kapsamında olduğuna karar verdi ve devamına izin verdi. Kurul’un tek Yargıcı tarafından verilen azınlık kararında ise Yargıç 5/1976 sayılı Yasa’nın 79(5)(F) maddesinde geçen “ihale” ifadesinin tanımının 5/1976 sayılı Yasa’da yapılmadığını bununla birlikte münhasıran kamu ihalelerine yönelik düzenlemeler içeren özel nitelikli bir yasa olan 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın 2.maddesinde “kamu ihalesi”nin tanımının detaylı bir şekilde verildiğini bunun yanında Yasa’nın 16.ve17. maddelerinin sırasıyla Yasa kapsamı dışında kalan ve Yasa’ya istisna teşkil eden alımları düzenlediğini bu maddelerde belirtilen hususların münhasıran kamu ihalelerini düzenleyen Yasa’nın dolayısıyla kamu ihalesinin kapsamı dışında olduğunu bundan hareketle 5/1976 sayılı Yasa’nın 79(5)(F) maddesinde geçen “ihale” ifadesiyle anlatılmak istenenin de savunma alımlarına yönelik ihaleleri kapsamadığını bu nedenle GKK’nın 20/2016 sayılı Yasa’nın 16(1 )ve (2) fıkraları kapsamındaki alım ihalelerinin Kurulun iznine tabi olmadan gerçekleştirilebileceğini belirtti. Kurul sonuç olarak oy çokluğuyla 20/2016 sayılı Yasa’nın 16(1) ve (2) fıkraları kapsamındaki alım ihalelerinin de Kurulun iznine tabi olduğunu belirterek GKK’nın devamını talep ettiği ihale işlemleri zorunluluk kapsamında olduğundan seçim takvimi içerisinde devamına izin verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon