Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:179/2021
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 9(2)(Ç) 20(5)(6) Fasıl 154 Ceza Yasası: Md. 360 363
Karar Konusu:ADAYIN SABIKA KAYDI – SEÇİLEBİLME NİTELİKLERİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele İlçe Seçim Kurulunun Partinin İskele Milletvekili adayının “başkasının kimliğine bürünme” suçundan sabıkası olduğu cihetle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 9(2)(Ç)bendi uyarınca seçilebilme niteliğini haiz olmadığına dair verdiği karara itiraz etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Kurul bu konuda iki ayrı karar verdi: Kurul çoğunluk kararında itiraza konu kararda sabıka kaydının Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 360.maddesinden alınan makûmiyet uyarınca yapıldığının sabıka kaydı belgesinden görüldüğünü bununla beraber ilgili adayın yargılandığı dava dosyasındaki ithamname incelendiğinde ithama konu suçlar arasında böyle bir maddenin bulunmadığını bu nedenle sabıka kaydının hatalı olduğunun açık olduğunu belirtti. Kurul çoğunluk kararında devamla durum böyle olmakla birlikte 5/1976 sayılı Yasa’nın 9(2)(Ç) bendi incelendiğinde dolandırıcılık suçundan mahkûm olmanın seçilebilmeye engel bir durum meydana getirdiğini keza bu bent kurallarının incelendiği 13/2015 ve 35/2017 sayılı Kurul kararlarında sabıkaya konu suç Fasıl 154’ün dolandırıcılık suçunu düzenleyen maddesi kapsamında olmamasına rağmen suçun unsurları arasında dolandırma niyetinin bulunmasının 9(2)(Ç) bendinde belirtilen dolandırıcılık kapsamında değerlendirileceğinin ifade edildiğini belirttikten sonra başvuruya konu milletvekili adayının ithamnamesindeki Fasıl 154’ün 363.maddesine aykırı suçun unsurlarını inceledi. Kurul bu incelemesi neticesinde suçun unsurları arasında dolandırma niyeti bulunmadığı açıkça görüldüğünden CTP’nin itirazını kabul ederek İskele İlçe Seçim Kurulunun kararının iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Kurul’un tek Yargıcı tarafından verilen azınlık kararında başvuruya konu milletvekili adayının sabıka kaydının Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 360.maddesinden alınan makûmiyet uyarınca yapıldığının sabıka kaydı belgesinden görüldüğü bunun adayın yargılandığı davadaki ithamname incelendiğinde ilk bakışta İlçe Seçim Kurulunun kararında hata olabileceğini düşündürdüğünü bununla birlikte konu ithamnamede belirtilen davaların tafsilatları incelenerek bir sonuca varılması gerektiği belirtildi. Azınlık kararında belirtilen bu husus ışığında ithamnamedeki davaların bilhassa 2.davanın tafsilatı incelendiğinde sanık konumundaki itiraza konu adayın üçüncü bir kişiye “kendini belgede adı geçen kişi olarak tanıtması kastı ile” belge verdiğinin daha açık bir ifadeyle bu üçüncü kişiye Fasıl 154’ün 360.maddesine aykırı olarak başkasının kimliğine bürünmesi için yardım ettiğinin görüldüğü bunun sanığı suçun işlenmesine iştirak eden yani suçu fiilen işleyen kişi haline getirdiğini sanığın işlediği bu suçtan mahûm olduğunu bu cihetle 5/1976 saylı Yasa’nın 9(2)(Ç) bendi uyarınca seçilebilme niteliğini kaybettiğinden itirazın reddedilmesi gerektiğini belirtti. Kurul sonuç olarak oy çokluğuyla CTP’nin itirazını kabul ederek İskele İlçe Seçim Kurulunun kararının iptal edilmesi gerektiğine karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon