Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:50/1977
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 20, 229 ve 230
Karar Konusu:YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ YARGIÇ OLMAKLA BERABER, YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAKİ GÖREVLERİNİ YARGIÇ OLARAK GÖREV İFA ETMEYİP, DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİYLE 1976 SEÇİM VE HALKOYLAMASI YASASI HÜKÜMLERİ UYARINCA İFA ETMEKTEDİRLER. SEÇİM KURULLARI BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE YASA GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLECEKLERE VE BU İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK KAMU GÖREVLİSİ VE HİZMETLİLERE ÖDENECEK FAZLA MESAİ ÜCRETİ SEÇİM GİDERİ OLUP SEÇİM VE SAYIM GİDERLERİ KALEMİNDEN ÖDENİR.
Karar Özeti:

Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyelerinin Haziran ve Temmuz 1977 ayları ile ilgili fazla mesai ücretleri talebi, 1977 Mali Yılı Bütçe Yasası, Fasıl 11 Kesim 28 madde 09 tahtında Bakanlar Kurulu tarafından yapılan ve 9 Mayıs 1977 gün ve 28 sayılı Resmi Gazete’nin Ek III’ünde 81 sayılı Amme Enstrümanı olarak yayımlanan 1977 Fazla Mesai Tüzüğü’nün 4(4) maddesine ters düştüğü, yani Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyelerinin yargıç (hâkim) oldukları gerekçesiyle, İçişleri Bakanlığı Bütçe Kontrolörü tarafından iade edilmiştir.

Konu tezekkür edildi ve

1. Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri Yargıç olmakla beraber, Yüksek Seçim Kurulundaki görevlerini, değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasası hükümleri uyarınca ifa ettikleri, bu Kurulda yargıç olarak görev ifa etmedikleri;

2. Sözü edilen Yasanın 230(1) maddesi seçim kurulları başkan ve üyeleri ile bu Yasa gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde çalıştırılacak kamu görevlisi ve hizmetlilere verilecek ücretlerin, Yüksek Seçim Kurulunun önerisi ve Bakanlar Kurulunun 6 Nisan 1976 gün ve 8175 sayılı kararı ile saptanmış bulunduğu;

3. Talep edilen fazla mesai ücreti seçim gideri olup Yasanın 229(1) maddesi uyarınca 1977 Mali Yılı Bütçe Yasası Fasıl 11 Kesim 40 madde 81 Seçim ve Sayım -Giderleri kaleminden ödenir ve 1977 Fazla Mesai Tüzüğünün yapılmasına yetki veren Fasıl 11 Kesim 28 Madde 09 Devlet Personeline Fazla Mesai Ücreti kalemi ve bunun altında yapılan Tüzük ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığı;

hususlarının Maliye Bakanlığına bildirilmesi ve bahse konu fazla mesai ücretlerinin ödenmesine tavassutlarının rica edilmesi uygun görüldü.

(Maliye bakanlığına yazılan 15.8.1977 tarih ve YSK.11 sayılı yazıya verilen 18.11.77 tarih ve 11/40/77(81) sayılı yazıda, Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyelerinin seçimler nedeniyle yapmış oldukları fazla mesailerin, 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 230(1) maddesi ve konu ile ilgili olarak K.T.F.D. Baş Savcılığından alınan 20 Ekim, 1977 tarih ve MB. 3/77 sayılı yazıya istinaden, 1977 Mali Yılı Bütçesi Fasıl 11, Kesim 40, Madde 81 “Seçim ve Sayım Giderleri” kaleminden ödenmesinin Maliye Bakanlığınca da uygun görüldüğü bildirilmiştir.)


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon