Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:34/2020
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 79(5)(A)
Karar Konusu:SEÇİM SÜRESİNCE YAPILAMAYACAK İŞLER – ATAMA - İSTİHDAM
Karar Özeti:

Karar Özeti: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) 4 Mart 2020 tarihli bir yazı ile Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak Yönetim Kurulunun “Kadrolar ve Personel Terfi İlkeleri” çerçevesinde ve Terfi Komisyonunun verdiği görüşler doğrultusunda 27 Şubat 2020 tarihinde karar alarak toplam 215 personelin 28 Şubat 2020 tarihinden geçerli olmak üzere terfi ettirilmelerine; terfi alamayan ve/veya itiraz hakkı doğan personele de bu durumun yazılı olarak bildirilmesine ve itiraz etmek istemeleri halinde bildirimden itibaren 5 iş günü içinde itiraz etmelerine ve itirazlarının Terfi Komisyonunca yeniden değerlendirilmesine ilişkin oy birliği ile karar alındığını ayrıca uygulamada terfi alan kişilere ayrı ayrı yazılı bildirim yapılarak hizmet şartları çerçevesinde bu atamayı kabul edip etmediklerini 10 gün içinde yazılı olarak bildirmelerinin talep edildiğini ancak Yönetim Kurulu Kararının 27 Şubat 2020 tarihinde ileri işlem için ilgili birime aktarılmış olmasına rağmen Mart 2020’de seçim yasaklarının başlaması üzerine terfi ettirilmesine karar verilenlere ve terfi alamayanlara yazılı olarak bildirimde bulunma fırsatı olmadığını belirterek itirazların veya terfi kabul yazılarının değerlendirmeye alınıp alınamayacağı ve/veya izlenmesi gereken usule ilişkin olarak Yüksek Seçim Kurulu’nun görüşünü talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası madde 79(5)(A) uyarınca; “Devlet hizmetinde Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık ve Bakanlıklarda ve bunlara bağlı daire kurum ve kuruluşlarda kamu tüzel kişiliklerinde katma bütçeli veya döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda kamu iktisadi teşebbüslerinde veya kamu iştiraki ile kurulan teşebbüs müessese ve işletmelerde ve Belediyelerde memur zorunlu hizmet personeli işçi ve sözleşmeli de dahil olmak üzere her ne ad altında olursa olsun atama ve her türlü terfi barem ayarlaması ve kaza sınırları içerisinde görev yeri değiştirme hariç nakil işlemlerinin ve bu işlemlere ilişkin her türlü sınavın yapılmasının durdurulması” gerektiğini belirterek Kurum personeli ile ilgili her türlü terfi ve buna bağlı değerlendirme işleminin seçim süresince yapılamayacağına oy birliğiyle karar verdi ve başvuruyu reddetti.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon