Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:31/1985
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 68,69,70 ve 71
Karar Konusu:SİYASAL PARTİ VE GRUP SÖZCÜLERİNİN VEYAHUT TEMSİLCİLERİNİN ANAYASANIN TANITILMASI İLE İLGİLİ BİR AÇIK OTURUMDA BULUNMASININ 1976 SEÇİM VE HALKOYLAMASI YASASININ ÖNGÖRDÜĞÜ PROPAGANDA ÇERÇEVESİNDE MÜTALÂA EDİLMESİNE İMKÂN YOKTUR.
Karar Özeti:

Demokratik Halk Partisi 25.4.1985 tarihli yazısı ile, BRT Kurumunun televizyondan gazetecilerin siyasal partilere ve siyasal gruplara sorular yöneltecekleri bir program düzenleme kararı aldığını ve bu programa KKTC’deki tüm siyasal partiler ile Bağımsız Dayanışma Grubu ve Sosyal Demokrasi Grubunun çağrıldığını bildirdi ve Çalışan Halkın Partisi, Kıbrıs Demokrasi Partisi, Yeni Türk Birliği Partisi ile Bağımsız Dayanışma Grubu ve Sosyal Demokrasi Grubunun söz konusu programa çağrılmalarına ve katılmalarına itirazda bulundu.

Konu görüşüldü ve gereği düşünüldü:

50/1983 sayılı Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu Yasasının 3. maddesi, diğer şeyler yanında, bu Kurumun kamu tüzel kişiliğine sahip tarafsız bir kurum olduğunu öngörmüştür. Şikâyet konusu olan husus ile yapılacak konuşmaların propaganda niteliğinde olduğu ileri sürülmekte ve bu açıdan 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 68,69,70 ve 71.maddelerine aykırı hareket edildiği cihetle bazı siyasal partilerin ve meclis gruplarının Bayrak Radyo Televizyon Kurumunca düzenlenecek programda yer almaması gerektiği ileri sürülmektedir. 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının sözü edilen maddeleri propaganda ile ilgilidir. Oysa Kurumca yapılması düşünülen programın bu Yasanın öngördüğü propaganda çerçevesinde mütalâa edilmesine imkân yoktur. Bu, normal her çağdaş ülkede yapılan bir açık oturumdan ibarettir. Bu bakımdan 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının propaganda ile ilgili maddelerinin işlerliği olamaz. Özellikle güncel bir konu olan Anayasa konusunun halka daha iyi bir şekilde takdim edilmesi amacına yönelik olarak bu Anayasanın yapılmasında söz sahibi olan Yasama Meclisinde bulunan siyasal parti ve grup sözcülerinin veyahut temsilcilerinin böyle bir açık oturumda bulunması ve bu konuda herhangi bir ayırım yapılmaması kamuyu ilgilendiren ve kamu yararına olan bir husustur ve bu şekilde mütalâa edilmesi gerekir.

Sonuç olarak konu programın yapılabileceğine ve itirazın reddine oyçokluğu ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon