Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
19.01.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:7/2014
D. No:2/2024

Şendoğan Alageyik ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi arasında Sigorta Poliçesi – Zararın tazmin talebi – Sigorta poliçesinde sigorta eden ve sigortacının ispat yükümlülüğü – Sigorta poliçesinin niteliği – İstinafın kabulü Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası

İndir

17.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:67/2014
D. No:21/2023

Cyprus Manufacturing Ltd. ile Dr. Şemsi Kazım Erkman Ltd. arasında Hüküm aleyhine istinaf - Şahadet – Sözlü şahadeti teyit eden belgesel şahadetin bulunmaması – İstinaf ihbarnamesinde olmayan bir istinaf sebebinin hitapta dikkate alınamayacağı – İstinafın reddi -

İndir

24.04.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:73/2014
D. No:8/2023

Önder Günay Müteveffa Haluk Sarper Özmusaoğulları n/d Haluk Sarper Musa Terekesi Tereke İdare Memuru sıfatı ile ve diğeri ile Hüseyin Cahit arasında Akit İhlali - Hisse devir senetleri uyarınca senetlerin devredilmemesi - Şahadet - Ölmüş kişinin terekesiyle ilgili hak talebi - Aynen ifa(specific performance) - Aynen ifanın (spesicif performance) koşulları - Mahkemelerin yetkileri dışında emir veremeyecekleri - İstinafın kısmen kabulü Fasıl 9 Şahadet Yasası Md.7 - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.76 - HMUT E.27 E.39 n.1 - Fasıl 113 Şirketler Yasası Md.76 - 67/2017 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası Md.6 12(2)(ç)

İndir

28.06.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:37/2014
D. No:9/2022

Erkman International Co. Ltd. ile Ektam Kıbrıs Ltd. arasındaEk şahadet dinletilmesi talebi - ek şahadet dinletmenin koşulları - alt mahkemenin kararını verdikten sonraki aşamada ortaya çıkan olgulara ilişkin olarak ek şahadet verilemeyeceği - istinafın reddi9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.37(3) - H.M.U.T. E.35 n.8

İndir

08.01.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:158/2014
D. No:2/2021

Merhume Ayşe Atakan Terekesi Tereke İdare Memuru Halil İbrahim Berkut vasıtasıyle ile Ekrem Şahali ve diğeri arasındaHedley Byrne prensibi (uzman bir kişinin ihmalkâr ve yanıltıcı beyanına güvenerek hareket edip zarara uğrayan kişinin zararından uzman kişinin sorumlu olması) - şirketlerde ultra-vires (yetki aşımı) prensibiH.M.U.T. E.35 n.4 - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 36 - 39/2001 KKTC Bankalar Yasası - Md.14 - Fasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 70 - Fasıl 113 Şirketler Yasası - Md.3 4 6 7 8 9 10 11 12

İndir

05.11.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:140/2014
D. No:38/2020

Didem Gurdur ile Arslan Çoşkun ve diğerleri arasındaEylemli saldırı (assault) haksız fiili - eylemli saldırı haksız fiilinin oluşması için gerekli unsurlar - Anayasal hak ihlali kavramı - meşru yetkiye dayanan kuvvet kullanımının orantılı olması gerektiği - eylemli saldırı davalarında özel savunma halleri - şahadet - layihalarda yer almayan hususların duruşmada ileri sürülemeyeceğiKKTC Anayasası - Md. 11 24 32 - 51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası - Md. 2 8 (1)(6)(19)(20) - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi - Md.11 - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 3 8 13 26 27 28 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.37(3)

İndir

15.10.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:131/2014
D. No:34/2020

Merhum Derviş Bayram n/d Derviş Bengisoy Terekesi Tereke İdare Memuru Birol Bayram n/d Birol Bengisoy ile Fikret Tamer ve diğerleri arasında Satış sözleşmesi - Sözleşmenin feshi - Sözleşme feshedilmeden ödenen meblağın geri talep edilemeyeceği - Esasa ilişkin olgu - Sözleşme feshinin esasa ilişkin olgu olup ne zaman ve nasıl feshedildiğinin talep takririnde yer alması gerektiğiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası

İndir

24.08.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:123/2014
D. No:25/2020

Universal Bank Ltd. ile Soner Yetkili ve diğeri arasındaBankacılık işlemlerinde müşteri banka ilişkilerinin güvene dayanması - boş olarak borçluya imzalattırılan belgelerin borçlunun iradesi dışında doldurulması - hile iddiası - hesaba bağlı teminat ve talimatların tarafların iradesine uygun olması gerektiği - borç yapılandırmasında mahkemenin yetkisi29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası

İndir

12.06.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:153/2014
D. No:19/2020

Simtaş (Kıbrıs)Mermer Sanayi ve Ticaret Şti Ltd ile Derviş Babayiğit arasındaZaman aşımı - zaman aşımı iddiasının layihada ileri sürülmesi ve duruşmada bu yönde iddiada bulunulması gerektiği takdirde bu yönde şahadet sunulması gerektiği - layihada zaman aşımı iddiasının alternatif iddia şeklinde ileri sürülmesine herhangi bir engel olmadığıFasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md. 3(1)(f)

İndir

13.02.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:2-3/2014
D. No:8/2020

Dr. Şevket Alptürk ile Gamze Fellahoğlu Terekesinin Tereke İdare Memurları Hakan Fellahoğlu ve Dervişe Fellahoğlu ve diğerleri arasında Davalıların ihmali nedeniyle hastanın vefatı - malpractice - özel tazminat - genel tazminat - bolam prensibi37/2012 Özel Hastane Özel Dal Hastanesi Özel Klinik Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasası - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.51

İndir

      
12345678910...


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon