Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
27.01.2017

Yargıtay/hukuk
Numara:123/2011
D. No:3/2017

Arif Salih Cankut ile Remzi Remzilerin vekili sıfatı ile Dündar Ünal arasındaAçık ikrar - Olulu iddiayı ispat külfetinin iddiayı yapanda olması - Esasa ilişkin olgular.-

İndir

17.02.2016

Yargıtay/hukuk
Numara:139/2011
D. No:8/2016

Mehmet Gazi ile Serap Gazioğlu n/d Serap Öztürk arasındaLayiha teatisi - Mukabil talebe müdafaa dosyalanmaması - Şahadet - Layihalarda kabul edilen olgular - Seri yargılama.H.M.U.T - E.65 n.2 E.26 n.11

İndir

28.01.2016

Yargıtay/hukuk
Numara:99/2011
D. No:6/2016

Gönyeli Belediyesi ile Baştaşlar İnşaat Şirketi Ltd. arasındaYazılı metinlerin yorumlanması - Tefsir - Yasaların yorumu - Faiz - 9/76 Mahemeler Yasası, madde 42(2)- Şahadet- Yargıtayın Alt Mahkemenin tanıkların şahadetlerini değerlendirmesine genellikle müdahale etmemesi.664/03 Yatırımların Teşviki ve Yönlendirilmesine İlişkin Tüzük - Madde 16(9) 9/76 Mahkemeler Yasası - Madde 42(1)

İndir

19.01.2016

Yargıtay/hukuk
Numara:122/2011
D. No:2/2016

Ahmet Mehmet Aktaş ile İsmail Osum, Merhum Hüseyin İsmail Mustafa Terekesi İdare Memuru ve diğeri arasında Sınır ihtilafı - Taşınmaz mala tecavüz (trespass) - Yıkım emri- İhbar - H.M.U.T. E.35 n.10 altında ihbarFasıl 224 Md.58 H.M.U.T. Emir 35 n.10

İndir

28.12.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:134/2011
D. No:60/2015

Türkiye Garanti Bnakası A.Ş. ile Sevgi Öztekin arasındaTazminat - Hizmet Akdinin haksız feshi nedeniyle tazminat - Haksız fesih - Yasal fesih nedenlerinden birinin bulunmaması, fesih sebebinin ispat edilememesi, fesih nedeninin feshi haklı gerektirecek bir neden olmaması durumlarında fesih "haksız fesih" olarak sayılmalıdır - Olgularla ilgii bulgu - Yargıtayın genellikle ilk mahkeme bulgularına müdahale etmemesi - Usul - Durşma yapılan bir davada mahkeme hüküm verirken talep edilenlerin dışına çıkamaması ve talep takririnde yer almayan bir husus için şahadet bulunsa dahi hüküm verememesi.22/92 İş Yasası- Md.13 15(5)

İndir

26.11.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:142/2011
D. No:49/2015

Ali Osman Kasap ile Boğaztepe Tatil Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı arasındaEsasa ilişkin olgu - (material facts - Dava sebebini ve müdafaayı ortaya koyan olgular olması - Bir takrirde esasa ilişkin olgular eksik olursa o takririn kusurlu ve geçersiz olması - Eksik olgu ve olgular ile ilgili şahadet verilememesi - Verildiği takdirde nazarı itibara alınmamamsı - Kat Mülkiyeti - Her malikin kendi arsa payına düşen oranda ortak giderlere katılmakla yükümlü olması - Gider ve avans payını ödemeyen kat maliki aleyhine diğer kat maliklerinin ve yöneticinin dava açabileceği.63/87 Kat Mülkiyeti Yasası - Md. 8(1)(2) H.M.U.T. E.19 n.4

İndir

26.10.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:96/2011
D. No:45/2015

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ile Süleyman Toprak arasındaİşverenin işçiye karşı yükümlülükleri - İş ve işçi güvenliği - İhmalkarlık - İlliyet bağı - İhmal ile zarar ziyan arasında illiyet bağı (causation) - Tazminat - zarar ziyan - Elle taşınan yükler - Yükün elle doğru nasıl taşınacağı - Esasa ilişkin olgu (Material Facts)Fasıl 148 Haksiz Fiiller Yasası - Md.51

İndir

13.10.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:69/2011
D. No:37/2015

Cancuri Nakliyat Ticaret Ltd. ile Bilgin Nakiyat Ltd ve diğerleri arasındaHaksız fiil - Hile - Araç mülkiyeti - Araç kayıt belgesi - Dava sebebinn yurt dışında doğması halinde hangi hallerde KKTC dava açılabileceği.99/74 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü - Md. 4-7. 9/76 Mahkemeler Yasası - Md. 24(1)(b)

İndir

05.10.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:103/2011
D. No:33/2015

KKTC Merkez Bankası ile Zehra Alphun arasındaİstinaf sebepleri - İstinaf sebebplerinin genel mahiyette olup olmaması ve kafi derecede gerekçe içerip içermemesi - İstinaf sebeplerinin gerekçeli olma zorunluluğu - İstinaf sebeplerinin belirtilmekle yetinilmeyip, bu sebeplerin nedenlerinin de belirtilme zorunluluğu.H.M.U.T. E.35 n.4

İndir

26.06.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:128/2011
D. No:31/2015

Dündar Önal ile Remzi Remziler arasındaVekaletname - Vekaletnamenin tefsiri - Vekaletnamelerin dar bir tefsire tabi tutulması - Vekaletname dışında yapılan işlemlerin onaylanabilmesi - Onay (Ratification) - Onayın esasa ilişikin bir olgu olup olmadığı - H.M.U.T. E.9 n.10 - Davaya taraf olmayan kişiler aleyhine hüküm verilememesi - Yargıtayın Alt Mahkeme bulgularına hangi hallerde müdahale edeceği.Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md.156 - 157. H.M.U.T Emir 9 nizam 10

İndir

      
123456789


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon