Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
12.10.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:111/2010
D. No:36/2015

Aysel Selim n/d Aysel Mertoğlu vekili Salim Mertoğlu ve diğeri ile Salahi Erata şahsen ve Çevre Mimarlık - Mühendislik Burosu sahibi ve diğeri arasındaZamanaşımı - Zamanaşımının hesaplanması - Dava sebebinin doğduğu andan itibaren zamanaşımı süresinin işlemeye başlaması - Zamanaşımı süresinin durdurulamayacağı.Fasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md.5

İndir

08.05.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:7/2010
D. No:15/2015

Sevim Sonuç ve diğeri ile Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu arasındaİstidanın reddi - Esasa ilişkin olgu, dava sebebi ve talep takririsürülmediği nedeniyle istidanın reddi - Red kararının istinafı - İstinafın kabulü.-

İndir

16.10.2014

Yargıtay/hukuk
Numara:81/2010
D. No:28/2014

Emine Süleyman Yusuf n/d Emine Kozanoğlu2nun Tereke İdare Memuru Yusuf Kozanoğlu ile Engin Desdur arasındaNüfuz suistimali - Haksız etkileme - Etkinin kötüye kulanılması - Taraflardan birinin diğerinin iradesine tahakküm edecek konumda olması halinde,haksız etkileme karinesinin doğması - Bir sözleşmede taraflardan birinin diğerini, kendi özgür iradesini serbestçe kullanamayacak ölçüde etki altına alması halinde sözleşmenin iptal edilemsi gereği. Yargıtay, Davalının müteveffa ile ilgili akteylediği satış senedini ve Tapu Dairesinde Davalıya yapılan hibe işlemlerini iptal etmesi. Ölen kişinin yasal temsilcisi ile lgili uygulama - H.M.U.T. Emir 9 nizam 13.H.M.U.T. Emir 9 nizam 13 - Emir 12 nizam 8-10

İndir

06.08.2014

Yargıtay/hukuk
Numara:116/2010
D. No:26/2014

Cemal Eşmene ile Fikret Çiftçi arasındaHile ve nüfuz suistimali - Hile ile mal devri yapıldığı iddiası - Hileli devrin ipali istemi. Hile iddiası bulunan bir takrirde nelerin yer alması gerektiği - hilenin takrirde sadece zikredilmesi ile yetinilmyip hileyi oluşturan olguların belirtilmesi gereği. Yetki- Mahkemenin satış sözleşmesi neticesinde sözleşmeye konu malın adında bulunan kişiden sözleşmeye taraf diğer kişi adına devredilmesine emir verme yetkisi- Fasıl 232 Aynen İfa Yasas. Tahliye davası-

İndir

26.06.2014

Yargıtay/hukuk
Numara:1/2010
D. No:1/2014

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi, Havva Hanım Hacı Ali Efendi Vakfının emaneten idarecisi ve temsilcisi ile Ahmet Kayım ve diğerleri arasındaVakıf Malları - Vakıf mallarının vakıftan çıkarılması - Malların tekrar vakıf adına kaydedilmesi için açılan dava - Vakıfların ne şekilde kaydedileceği - Vakfedilen malın, daha sonra vakıftan çıkarılması, ancak vakıf senedinde vakfedenin böyle bir hak tanıması ile olması - Vakıf türleri - Vakf-ı Lazım - Vakfeden kişi ya da yargıç tarafından feshedilmesi olanaksız vakıf - Gayr-ı Lazım - Vakfeden kişi ya da yargıç tarafından feshedilmesi olanaklı vakıf - Malların tekrar vakıf adına kaydedilmesi için emir verilmesi - Zaman aşımıFasıl 337 Evkaf ve Vakıflar Yasası

İndir

24.03.2014

Yargıtay/hukuk
Numara:13/2010
D. No:6/2014

Asil Nadir ve diğeri ile Sıdıka Atalay arasındaTadilat istidası - Talep takririnin şahadeti kapsayacak şekilde tadil edilmesi için istida dosyalanması - İlk Mahkemenin tadilata izin ve emir verimesi - Tadilat emrinin hatalı olduğu gerekçesiyle Davalının istinaf dosyalaması - Yargıtay, Mahkemenin önünde yeterli şahadet bulunduğu cihetle, Davalıların istinafının anlamsız ve hedefsiz olduğunu belirterek istinafı reddetti.-

İndir

07.11.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:126/2010
D. No:38/2013

KKTC Elektrik Kurumu ile Fisun Özsun ve diğeri arasındaZarar ziyan talebi - Taşınmaz malların üzerinden elektrik yüksek gerilim hattı geçirildiğinden zarar ziyan talebi - İlk Mahkemenin Davacı lehine, Davalı aleyhine hüküm vermesi - Hükmün istinafı - İstinafın kısmen kabul edilerek İlk Mahkeme kararının değiştirilmesi. Eksik yargılama - İlk Mahkemenin tam bir dava yöntemi uygulamaması - Etkin Dava yöntemi - H.M.U.T. E. 1A, n.2(2).-

İndir

03.10.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:49/2010
D. No:32/2013

Emine Kayral ile Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. arasındaKİTlerin karın %10nun çalışanlara ücretleri ile orantılı olarak verdikleri - Kıbrıs Vakıflar Bankasının bunu ödemediği nedeniyle dava açılması. 37/75 sayılı KİT Yasasının 2. maddesi - Kıbrıs Türk Vakıflar Bankasının KİT olup olmadığı tartışması - KİTlerde Devletin hissesinin en az %49 olması gereği - Yasanın 27. Maddesi - KİT Tanımına giren şirketler - Yasanın 27. maddesinde geçen KİT sözcüğünün Kıbrıs Vakıflar Bankasını kapsamaması- Bankanın KİT olmadığına karar verilmesi.37/1975 Kamu İktisadi Teşebüsleri Yasası - Md 2

İndir

30.09.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:97/2010
D. No:31/2013

Bülent Osman ve Enver Dizliklioğlu ile Ahmet Mişon arasındaAlacak davası - Çatı yapımı için anlaşma - Hizmet karşılığının ödenmemesi nedeniyle açılan dava. Şahadet - Şahadetin değerlendirilmesi - Şahitlere inanıp inanmamanın Alt Mahkemenin yetkisinde olması - Yargıtayın Alt Mahkemelerin bulgularına genellikle müdahale etmemesi.-

İndir

06.08.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:88/2010
D. No:24/2013

Selma Bolayır ile Mehmet Bozdağ ve Ali Murat BozdağBirikmiş kira borçları talebi - İspat külfeti yerine getirilmediği nedeniyle davanın reddi- Kararın isinafı - İstinaf sebeplerinin gerekçe içermediği nedeniyle istinafın reddi talebi - Yargıtay, kira sözleşmesinin hitamından sonra da evin tahliye edilmediği nedeniyle Davalının kira ödemekle mükellef olduğuna bulgu yaparak istinafı kabul etmesi. Yasal kiracı - Yasal kiracının evi mal sahibine boş olarak teslim edinceye kadar kiralardan mesul olması.H.M.U.T E.35 n.4

İndir

      
12345678


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon