Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
22.02.2024

A/M
Numara:1/2020
D. No:3/2024

Toplumcu Demokrasi Partisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclisi arasında İptal davası – Hukuk Devleti ilkesi – Hukuki kesinlik/öngörülebilirlik – Mülkiyet kavramı – Şirketin hisselerinin mülkiyeti – Üçüncü kişilerin itiraz hakkı – Hukuki belirlilik – Karine – Ölçülülük kavramıKKTC Anayasası Md.1 7 8 10 11 14 17 19 34 35 36 46 47 56 58 148 - Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası Md.17A 19 21 21A 55 56 75A 91A - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.123

İndir

08.06.2023

A/M
Numara:13/2020
D. No:1/2023

Salih Saadetoğlu ile KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi vasıtası ile KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında Anayasaya havale - Dul kalan erkek eşe karısının maaşının koşulsuz kalması talebi - Eşitlik ilkesi - Pozitif ayrımcılık16/1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Md.69(1)(A)(a)(b) 131(1)(B) - KKTC Anayasası Md.1 7 8(1)(3) 148

İndir

30.06.2022

A/M
Numara:11/2020
D. No:4/2022

Toplumcu Demokrasi Partisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi arasındaİptal davası - bilişim sistemi ve verilere el konulması - erişimin engellenmesi - ifade özgürlüğü - basın özgürlüğü - özel hayatın gizliliği ile trafik verileri arasındaki bağlantı - yasadaki bir kuralın Anayasaya uygunluğu için gerekli kriterlerKKTC Anayasası - Md.1 11 17 18 19 20 24 26 29 30 36 147 - 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası - Md.2 - 32/2020 Bilişim Suçları Yasası - Md. 2 3 14 18(3)(4)(5) 20 21 22 23(1)(D)

İndir

21.06.2022

A/M
Numara:7/2020
D. No:2/2022

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi arasındaİptal davası - hukuk devleti ilkesi - hukuki öngörülebilirlik - hukuki güvenlik - haklı beklenti - haklı beklentinin korunması gereken meşru haklı beklenti olarak kabul edilebilmesi için hakkaniyete uygun olması gerektiğiKKTC Anayasası - Md.1 7 8 10 11 12 14 49 147 - 47/2010 Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası - Md.15

İndir

07.04.2022

A/M
Numara:14-15/2020
D. No:1/2022

Vadim Finans Proje ve Taahhüt Şti.Ltd. ile Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü ve diğerleri arasındaAnayasaya havale - etkenlik unsuru - Anayasaya havalede uyuşmazlık konusu yasa veya kuralının etkenliğinin değerlendirilmesi - eşitlik ilkesine aykırılığa ilişkin kriterler - hak arama özgürlüğüne aykırılığa ilişkin kriterler - yükümlülük yükleyen yasaların katı yoruma tabi tutulması kuralı - havale talebinin reddiKKTC Anayasası - Md.1 7 8 12 17 148 - Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt Ve Kıymet Takdiri) Yasası - Md.74 - Fasıl 223 Taşınmaz Mal Satışlarının Kısıtlanması Yasası - Md.3 4 5 6

İndir

29.12.2021

A/M
Numara:4/2020
D. No:7/2021

Abdurrahman Şeref ile KKTC Barolar Birliği ve diğeri arasındaSuç ve cezada kanunilik ilkesi - suç ve cezanın kanunda öngörülmesi unsurlarının ise tüzükte belirtilmesinin Anayasaya aykırı olmaması - suç ve cezayı düzenleyen mevzuatın ulaşılabilir ve öngörülebilir olması - yapılan meslek ile mülkiyet hakkı ve özel hayatın gizliliği hakkının ilişkisiKKTC Anayasası - Md. 18(1) 19 36 148 - Fasıl 2 Avukatlar Yasası Md.17(1) - 1981 Avukatlar (İcrai Meslek ve Etiket) Tüzüğü - Md. 3 4

İndir

24.06.2021

A/M
Numara:2/2020
D. No:6/2021

Richard Parkinson ile Fikri Toros ve diğerleri arasındaAnayasaya havale - yedi emin (trustee) kurumu - yabancıların mülk edinmesine ilişkin mevzuatın Anayasaya aykırılığı iddiası - ilgili yasa maddelerinin Anayasaya aykırı bulunmamasıKKTC Anayasası - Md.1 11 13 36 148 - 52/2008 Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası - Md.8 9 - 6/1969 Olağanüstü Durum Süresince Türk Cemaatına Mensup Olmayan Şahıslara Gayrimenkul Mal Satışını Önleyen Yasa-Md. 3 7

İndir

17.06.2021

A/M
Numara:16/2020
D. No:4/2021

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile KKTC Bakanlar Kurulu ve diğerleri arasında İptal davası - İptal davası - davacının iptal davası açma ehliyeti - Anayasa Mahkemesinde davalı sıfatı - açılan iptal davası yasanın iptaline ilişkinse cumhuriyet meclisinin tüzüğe ilişkinse bakanlar kurulunun davada davalı olarak gösterilmesi gerektiği - eşitlik ilkesi - Anayasa mahkemesinde dava açılarak kuralın genişletilmesinin istenemeyeceğiKKTC Anayasası - Md. 1 7 8 65 110(3) 147 - Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası - 39/2012 Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Yasası - Md. 3 5 - 1954 Elektrik İnkişaf Nizamnamesi - Md. 5(8)(A) (8)(B) 9

İndir

30.06.2020

A/M
Numara:5/2020
D. No:3/2020

Yeniden Doğuş Partisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi arasındaİptal davası - Cumhuriyet Meclisi kararlarından hangilerinin iptal davasına konu edilebileceği - davanın reddiKKTC Anayasası - Md. 1 3(4) 4 5 7 8 78 95 99(1) 102(1) 105(1) 146 147

İndir

20.02.2020

A/M
Numara:17/2019
D. No:2/2020

Demokrat Parti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi arasındaAnayasa Mahkemesinde yürütmenin durdurulması emri verilmesinin koşulları - yasama dokunulmazlığının kaldırılması - yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı milletvekilinin Anayasa Mahkemesinde iptal davası açamayacağıKKTC Anayasası - Md. 1 7 10 17 81 84 147 148 - Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü - Md. 128 129 130

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon