Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
16.01.1997

A/M
Numara:7/1996
D. No:1/1997

Fikret Çavuşoğlu ile K.T.H.Yolları Şti. 22/1992 sayılı İş Yasasının 12 maddesinin (6). fıkrasının Anayasaya aykırılığı iddiası - İş akdinin feshi – Sözleşme hukuku – Kişisel hizmetlerde serbest irade esastır – Sözleşme hukukunun genel ilkleri, sözleşmeye taraf olanların serbest iradelerinin varolmasını bir ön koşul olarak kabul etmektedir –Anayasanın 1,7,10. ve 46. Maddeleri

İndir

06.11.1996

A/M
Numara:4/1996
D. No:8/1996

Cumhurbaşkanı ile Cumhuriyet Meclisi Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasasının 6(1)(3)(4), 8, 9, 10(1)(3), 11, 12, 13,14,16. Maddelerinin anayasaya aykırılığı iddiası - Sözleşme özgürlüğü – Toplu sözleşme –Sendika – Toplu iş sözleşmesi yapılmasında en fazla üyeye sahip sendikanın yetkili olması -Grev hakkı –Anayasanın 46, 48, 49(1)(2), 53(1), 54(1)(2) mad.

İndir

28.06.1996

A/M
Numara:8/1995
D. No:7/1996

Vakıflar Örgütü ile Cumhuriyet Meclisi 41/77 İTEM Yasasını tadil eden 52/95 sayılı Yasanın 1, 96 ve geçici 8. Maddesinin anayasaya aykırılığı iddiası -Göçmen evi – İşçi evi – Vakıf mallarının kamulaştırılması –TakasAnayasanın 1,8,36,41,42,131 ve 159. Maddeleri

İndir

28.06.1996

A/M
Numara:3/1995
D. No:6/1996

İsmet Üstüner ile Başsavcılık Anayasasının 158 (4) (a) maddesinde geçen `kamu yararı’ sözcüklerinin yorumlanması istemi - Görüş istemi – Takipsizlik Kararı (Nolle presequi) – Takipsizlik, bir ceza davasını askıya alma veya süresiz ertelemedirAnaysanın149. Maddesi

İndir

27.06.1996

A/M
Numara:12/1995
D. No:5/1996

K.T.Emlak Sahipleri Birliği ile Cumhuriyet Meclisi 52/95 sayılı İTEM (Değ) Yasasının 4,6,7,10 ve 13. Maddelerinin anayasaya aykırılığı iddiasıKurum, kuruluş ve sendikaların kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren konularda iptal davası açabilmeleriAnayasanın 147. Maddesi

İndir

30.05.1996

A/M
Numara:5/1995
D. No:4/1996

Dr. Sıdıka Kayımbaşoğlu ile Ekonomi ve Maliye Bak7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasasının 54(1) maddesinin Anayasaya aykırılığı idiası - Etkenlik şartı – İptal kararı isteme –Anayasanın 8(1) maddesi

İndir

19.04.1996

A/M
Numara:13/1995
D. No:3/1996

K.T.Mühendis ve Mimar Odaları ile Cumhuriyet MecDeğiştirilmiş şekliyle 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasının 69. A maddesinin (5). fıkrasının Anayasaya aykırılığı iddiası - Orman ve Alçak Orman Ayrımı – Orman arazileri gerçek ve tüzel kişilere devredilemez –Anayasanın 1,3,5,7,8,10,40(1),159(2). Maddeleri

İndir

07.03.1996

A/M
Numara:15/1995
D. No:2/1996

Sarper İnce ile Göksel Yaradan ve diğeri Bölüm 339 Türk Aile Yasasının 44. ve 46. maddelerinin Anayasaya aykırılığı iddiası - Hak arama özgürlüğü ve getirilen sınırlama – Aile Yasasının 44 ve 46. maddelerinde öngörülen bir aylık dava açma süresinin kişinin temel hakkı olan “davasını mahkemeye sunmak ve bunu hazırlamak için gerekli zamana sahip olma” hakkının özüne dokunup dokunmadığı tartışması –Temel hakların özüne dokunulmamasıAnayasanın 17(4)(b) maddesi

İndir

18.01.1996

A/M
Numara:10/1995
D. No:1/1996

K.T.Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Cumhuriyet Mec 51%95 Belediyeler Yasasının 78. Maddesinin Anaaysaya aykırılığı iddiası -Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin Belediyeler Yasası altında düzenlenmesi –Resim ve harçların bir vergi olmadığı nedeniyle kişilerin mali durumuna göre saptanmaması ilkesi – Tüzük – Tüzüklerin Belediye Meclisince hazırlanıp Bakanlar Kurulunca denetlenip yayınlanması -Meslek vergisi –-Vergi – Vergi tarh edilirken, vergi mükellefinin mali gücünün dikkate alınması gereğiAnaysanın 1,3,5,7,8(1)(2), 10, 36/1), 48. Maddeler

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon