Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No: 11/1983, 13/1983
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 13 ve 14
Karar Konusu:BOŞALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA VEKÂLETEN ATANAN ÜYENİN YERİNİN BOŞALMIŞ SAYILMASI OLANAKSIZDIR.
Karar Özeti:

Gönyeli belediye başkanı ile belediye meclisinin 8 üyesinden 4’ünün istifa ettiğine dair İçişleri ve İskân Bakanlığından alınan 6.6.1983 tarih ve B.Gönyeli 7/80 sayılı yazı ve hasıl olan durum görüşülüp gereği düşünüldü.

1. Değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 13. maddesinin (2)’nci fıkrasına göre bir belediye başkanlığında seçim dönemi bitmeden önce, herhangi bir nedenle boşalma olması halinde bu yer, ara seçimlerine kadar halen üyelik görevlerini sürdürenlerin salt çoğunluğu ile kendi aralarında seçecekleri bir üye ile vekâleten doldurulur. Üçüncü tura kadar seçilememesi halinde en yaşlı üye vekâlet eder. Yasal durum bu merkezde olduğuna göre ara seçimine kadar Gönyeli belediye başkanlığı için seçim yapılmasının olanak dışı olduğuna;

2. Aynı Yasanın 14. maddesinin (2)’nci fıkrasına göre bir belediye meclisinin üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının boşalması halinde boşalan üyelikler için ara seçimi yapılır. Yasal durum bu olduğuna göre ve konu belediye meclisinin 8 üyesinden sadece 4’ü istifa ettiğine göre derhal belediye meclis üyeliği için seçim yapılamayacağına;

Ancak Yasanın 13.maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca boşalan belediye başkanı mevkiinin vekâleten doldurulması halinde belediye meclisi üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının boşalmış sayılıp sayılamayacağının ve derhal seçime gidilip gidilemeyeceğinin görüşülüp karara bağlanabileceğine; ve

3. Durumun İçişleri ve İskân Bakanlığına bildirilmesine ve boşalan belediye başkanlığının Yasanın 13.maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca doldurulmak üzere yapılacak seçimin neticesinin derhal Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesine oybirliği ile karar verildi. (Karar No. 11/1983)

Gönyeli belediye başkanı ile belediye meclisinin 8 üyesinden 4’ünün istifa ettiğine dair İçişleri ve İskân Bakanlığından alınan 6.6.1983 tarih ve B.Gönyeli 7/80 sayılı yazı Kurulumuzun 320.toplantısında tezekkür edilmiş ve diğerleri arasında şu şekilde bir karar alınmıştı.

“Durumun İçişleri ve İskân Bakanlığına bildirilmesine ve boşalan belediye başkanlığının doldurulması için Yasanın 13. maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca yapılacak seçimin derhal Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesine.”

Bu karar ışığında, İçişleri ve İskân Bakanlığına 9.6.1983 tarihinde bir yazı gönderildi. İçişleri ve İskân Bakanlığından 27 Haziran 1983 tarihli cevabi yazı alındı. Daha sonra aynı Bakanlıktan daha aydınlatıcı bilgi veren 16.8.1983 tarihli bir yazı alınmıştır. Bu yazıda istifa eden belediye başkanının yerine, 9.6.1983 tarihinde yapılan bir seçim sonucu, bir üyenin vekâleten belediye başkanı olarak atandığı bildirilmiştir. Bu durumda ve daha önce alınan 11/1983 sayılı karar ışığında boşalan yerler için seçim yapılıp yapılamayacağının Kurul tarafından tezekkür edilip bir karara bağlanması gerekir.

Belediye üyeliğinden 4 kişinin istifa etmesi ile Gönyeli’deki belediye üyeliği sayısı 8’den 4’de düşmüştür. Görevde kalan 4 üyeden 1 tanesinin vekâleten belediye başkanlığı görevini yürüttüğü gelen yazıdan anlaşılmaktadır. Bu durumda vekâleten başkanlık görevini yapan 1 üye ve 3 ayrı üye kalmış olduğu görülür. Yasaya göre ara seçime gidilebilmesi için üyeliklerin yarıdan bir fazlasının boşalmış olması gerekir. Vekâleten başkanlık görevini yürüten üye istediği anda vekâleten yürütmekte olduğu başkanlık görevinden istifa edip tekrar asli görevine dönebilir. Durum bu olduğuna göre bunun üyeliğinin boşalmış sayılması olanaksızdır. Bu durumda Yasanın 14(2) maddesine göre yarıdan bir fazla üyenin mevkileri boşalmış olmadığına göre ara seçime gidilmesine yasal olanak yoktur.

Sonuç olarak, mevcut yasal durum ışığında, Gönyeli belediye meclisinde boşalan 4 üyelik için seçim yapılmamasına oybirliği ile karar verildi. (Karar No.13/1983)


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon